mapa strony   |   kontakt   |

Podstawy prawne

 
Statut
 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
 
im. Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej
 
w Jurkach

Spis treści
 
 
Rozdział I
Ogólne informacje o placówce
 
Rozdział II
Cele i zadania Ośrodka
 
Rozdział III
Kompetencje organów Ośrodka
 
Rozdział IV
Organizacja Ośrodka
 
Rozdział V
Zakres zadań pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników Ośrodka        z uwzględnieniem zadań realizowanych poza siedzibą placówki
 
Rozdział VI
Zakres zadań i uprawnień wicedyrektora i kierownika do spraw opiekuńczo-wychowawczych
 
Rozdział VII
Warunki pobytu w Ośrodku, zapewniające uczniom i wychowankom bezpieczeństwo i zaspokojenie ich potrzeb, w tym ochronę przed przemocą, uzależnieniami i innymi przejawami patologii społecznej
 
Rozdział VIII
Zasady rekrutacji uczniów/wychowanków do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im.Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej w Jurkach
 
Rozdział IX
Prawa i obowiązki uczniów i wychowanków
 
Rozdział X
Postanowienia końcowe

Rozdział I
 
Ogólne informacje o placówce
 
§ 1.
 
1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej w Jurkach jest placówką publiczną przeznaczoną dla dzieci                    i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.
 
2. Siedziba Ośrodka znajduje się w miejscowości Jurki 32, w gminie
Pniewy 05-652.
 
3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jurkach nosi imię Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej.
 
4. Nazwa Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach używana jest   w brzmieniu: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Jurkach lub Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej w Jurkach.
 
5. W nazwie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego umieszczonej na tablicy urzędowej, na świadectwach oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwa i legitymacje szkolne pomija się określenie „specjalny”.
 
6. W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wchodzą:
Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna. Zasady funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej określa regulamin .
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Jurkach. Zasady funkcjonowania Gimnazjum określa regulamin.
Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa  o kierunkach kształcenia:
Blacharz
Blacharz samochodowy
Ślusarz
Kucharz małej gastronomii
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
Zasady funkcjonowania Zasadniczej Szkoły Zawodowej określa regulamin .
 
·         Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Jurkach. Zasady funkcjonowania Szkoły Przysposabiającej do Pracy określa regulamin
·         Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne. Organizację szkoły, jej cele i zadania określa Statut nadany przez organ prowadzący. Zasady funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego określa regulamin.
·         Grupy Wychowawcze. Zasady funkcjonowania grup wychowawczych określa regulamin
·         Warsztaty szkoleniowe. Zasady funkcjonowania warsztatów określa regulamin
·         Biblioteka Ośrodka. Zasady działalności biblioteki określa regulamin
·         Boisko i tereny zieleni. Zasady bezpiecznego korzystania z boiska        i terenów zieleni określa regulamin.
·         Oddział „0” na podstawie skierowania wydanego przez organ prowadzący.
 
7. Dopuszcza się możliwość organizowania za zgodą Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Rady Powiatu Grójeckiego klas Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej o innych kierunkach kształcenia,  klas terapeutycznych, integracyjnych i klas łączonych.
 
8. W Ośrodku zapewnia się kształcenie w formie nauczania indywidualnego.
 
9. Budynek szkoły i teren wokół niej jest monitorowany. Na budynku szkoły umieszczona jest informacja „obiekt monitorowany”. Monitoring nie narusza praw uczniów/wychowanków i pracowników Ośrodka.
Rozdział II
 
Cele i zadania Ośrodka
 
§ 2.
 
1. Cele i zadania pracy wychowawczej, dydaktycznej, profilaktycznej
i terapeutycznej Ośrodka wynikają z przepisów prawa oświatowego.
 
2. Główną misją Ośrodka jest przygotowanie uczniów i wychowanków do życia społecznego w integracji ze środowiskiem poprzez:
 
·         tworzenie właściwych dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży warunków wychowawczych, zdrowotnych i materialnych oraz zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu rozwoju i rewalidacji,
 
·         stymulowanie wszechstronnego rozwoju za pomocą odpowiednich metod               i form pracy, dostosowanych do indywidualnych możliwości ucznia                            i wychowanka,
 
·         przygotowanie do wykonywania określonych ról w życiu dorosłym lub do wykonywania określonego zawodu.
 
3. Ośrodek w swojej działalności realizuje następujące zadania:
 
·         udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, której celem jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się, w szczególności poprzez korygowanie braków w opanowaniu programu nauczania              i eliminowania przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania,
 
·         udziela wychowankom pomocy rewalidacyjnej w celu wyrównania braków w zakresie intelektualnym i psychoruchowym, spowodowanym zaburzeniami somatycznymi, psychicznymi bądź niesprzyjającymi warunkami rodzinnymi i środowiskowymi. Pomoc ta realizowana jest poprzez zajęcia wspomagające proces dydaktyczny. Formy pracy rewalidacyjnej dostosowane są do indywidualnych potrzeb uczniów        w ramach godzin określonych w planie nauczania.
 
·         Udziela wychowankom pomocy resocjalizacyjnej w zakresie rozwoju stosunków interpersonalnych poprzez udział w zajęciach terapeutycznych          i imprezach organizowanych przez Ośrodek oraz poprzez wdrażanie programów profilaktycznych.
4. Ośrodek stwarza odpowiednie warunki pobytu dzieci i młodzieży w placówce zapewniające bezpieczeństwo, w miarę możliwości zaspakajające ich potrzeby oraz ochronę przed przemocą, uzależnieniami i innymi przejawami patologii społecznej.
 
5. Ośrodek umożliwia wychowankom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i europejskiej oraz religijnej.
 
6. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy umożliwia:
·         Udział w indywidualnych lub grupowych zajęciach specjalistycznych                    w zakresie terapii pedagogicznej, zajęciach usprawniających ruchowo, profilaktyki społecznej i resocjalizacji, przygotowujących dzieci                 i młodzież do samodzielności w życiu społecznym,
 
·         Udział w zajęciach sportowych, artystycznych, komputerowych turystyczno- rekreacyjnych oraz kulturalno- oświatowych.
 
 
·         Udział w realizacji projektów edukacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
7. Opracowanie i realizację indywidualnych programów edukacyjnych określają przepisy w sprawie warunków organizowania, kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie.
 
8. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy wspomaga rodziców lub prawnych opiekunów w pełnieniu funkcji wychowawczej i edukacyjnej,            w szczególności poprzez organizowanie konsultacji, zajęć psychoedukacyjnych, prelekcji, warsztatów i grup wsparcia.
 
9. Ośrodek organizuje opiekę: psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, terapeutyczną, zdrowotną i materialną. Zasady udzielania pomocy materialnej określa regulamin.
 
10. Ośrodek umożliwia rozwój zainteresowań uczniów i wychowanków udostępniając pracownie i pomieszczenia placówki na zasadach określonych     w regulaminach pracowni, w obecności opiekuna zaakceptowanego przez dyrektora Ośrodka.
 
11. Ośrodek sprawuje opiekę nad uczniami i wychowankami w czasie:
·         przerw śródlekcyjnych, w tym na przerwie przed i po zakończeniu lekcji lub zajęć,
 
·         w czasie zajęć i lekcji, zgodnie z planem,
 
·         po zakończeniu zajęć szkolnych przez całą dobę w grupach wychowawczych,
 
·         organizowanych przez Ośrodek zajęć pozalekcyjnych.
 
12.W Ośrodku działają zespoły: wychowawczy, diagnostyczno- terapeutyczny, rewalidacji indywidualnej oraz zespół nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem/ wychowankiem, którego zadania zostały określone                          w rozporządzeniu w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach                        i placówkach.
 
13. Mogą działać inne zespoły powołane przez dyrektora Ośrodka.
 
14. Do zadań zespołów należy w szczególności:
·         diagnozowanie problemów uczniów i wychowanków,
·         określanie form pracy z wychowankami,
·         analizowanie stosowanych metod, wybór skutecznych form pomocy,
·         okresowe ocenianie efektów pracy z dziećmi i młodzieżą, ich rodzicami lub prawnymi opiekunami, szkołą i środowiskiem lokalnym,
·         ocenianie zasadności dalszego pobytu wychowanka w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym,
·         ustalanie, na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów wychowanka, zakresu współpracy z wychowankiem, jego rodziną i szkołą, po opuszczeniu przez wychowanka Ośrodka,
·         rozwiązywanie i rozstrzyganie bieżących spraw i problemów.
 
15. W skład zespołów wchodzą: wicedyrektor ds. pedagogicznych, kierownik ds. opiekuńczo-wychowawczych, pedagog, psycholog, wychowawcy klas i grup wychowawczych. Dyrektor Ośrodka może powołać inne osoby w skład zespołów.
 
16. Ośrodek współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 
17. Formy współpracy z rodzicami lub opiekunami prawnymi wychowanków:
·         powoływanie i angażowanie do działania Rady Rodziców,
·         organizowanie spotkań indywidualnych i grupowych,
·         kontakty telefoniczne lub listowne,
·         wyjazdy do domów rodzinnych,
·         wywiady środowiskowe,
·         prelekcje i poradnictwo w zakresie wsparcia materialnego, socjalnego, wychowawczo- dydaktycznego, prawnego, psychologicznego, doradztwa zawodowego.
 
18. Formy współpracy ze środowiskiem lokalnym:
·         organizowanie imprez, konkursów, zawodów, dni otwartych na terenie Ośrodka,
·         udział w imprezach organizowanych przez środowisko lokalne,
·         kontakty z innymi szkołami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka,
·         kontakty ze służbami zajmującymi się bezpieczeństwem, zdrowiem, pomocą prawną i społeczną,
·         promowanie placówki poprzez zamieszczanie informacji w gazetce szkolnej, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Ośrodka.
 
19. Ośrodek może nawiązać współpracę w ramach wolontariatu.
 
Rozdział III
 
 
§ 3.
 
Organami Ośrodka są:
 
   1. Dyrektor
2. Rada Pedagogiczna
    3.Rada Rodziców
    4. Samorząd Uczniowski
 
Kompetencje organów Ośrodka
 
1a. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej – najważniejszego kolegialnego organu szkoły.
 
·         przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady Pedagogicznej,
·         wstrzymuje wykonanie uchwał podjętych przez Radę Pedagogiczną, niezgodnych z prawem, zawiadamiając o tym organ prowadzący           i organ nadzorujący,
·         wydaje decyzję w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów – dotyczy szkół ponadgimnazjalnych,
 
1b. Kieruje placówką
 
·         sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
·         wyznacza kierownika wycieczki szkolnej,
·         realizuje uchwały Rady Pedagogicznej,
·         w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim,
·         współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych.
 
1c. Jest organem administracji oświatowej
 
·         zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii                     o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach oraz z nauki drugiego języka obcego ucznia z wadą słuchu,
·         organizuje nauczanie indywidualne dla ucznia,
 
·         w uzgodnieniu z wicedyrektorem szkoły decyduje o objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi, nauką w klasach terapeutycznych oraz o ich zakończeniu,
 
·         organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, jeżeli zaistnieje taka potrzeba,
 
·         może, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz z powiatowym urzędem pracy, zmieniać lub wprowadzać nowe zawody lub profile kształcenia zawodowego.
 
·         wyraża zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia                  i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Ośrodka, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności.
 
·         wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych                           z zapewnieniem uczniom i pracownikom Ośrodka bezpiecznych warunków pracy, pobytu, opieki.
 
·         wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w placówce.
 
·         zarządzenia dyrektora Ośrodka podlegają ogłoszeniu w księdze zarządzeń i na tablicy ogłoszeń.
 
1d. Po zasięgnięciu opinii wicedyrektora ds. pedagogicznych odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły 
 
·            dopuszcza do użytku szkolnego zestaw programów nauczania,
·            na podstawie ramowego planu nauczania ustala szkolny plan     nauczania, 
·            ustala wymiar zajęć pozalekcyjnych,
·            może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne
 zespoły problemowo-zadaniowe. Powołuje przewodniczącego tego   
 zespołu,    przekazuje uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie   innowacji kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę.
             
·         organizuje sprawdziany i egzaminy opracowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
 
1e. Inspiruje nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy szkoły w uzgodnieniu z wicedyrektorem ds. pedagogicznych.
 
·            zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycieli ubiegających się               
      o awans zawodowy,
·            zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczycieli,
·            ocenia dorobek zawodowy nauczyciela za okres stażu,
·            opracowuje plan doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 
1f.  Wspomaga wicedyrektora ds. pedagogicznych w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego
 
·            we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska
kierownicze w Ośrodku planuje, organizuje i przeprowadza badanie            z zakresu działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej Ośrodka,
·                     ocenia pracę nauczycieli,
·                wspólnie z wicedyrektorem ds. pedagogicznych opracowuje                                                                   program poprawy efektywności kształcenia i wychowania   
w przypadku stwierdzenia przez Kuratora Oświaty niedostatecznych efektów,                  
 
1g. Jest pracodawcą i kierownikiem zakładu pracy
 
·                     powierza funkcję wicedyrektora ds. pedagogicznych i kierownika                                                                     ds. opiekuńczo-wychowawczych Ośrodka oraz odwołuje ich z tej funkcji,
·                     zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Ośrodka,
·                     organizuje pracę w placówce, opracowuje regulamin pracy,
·                     rozlicza godziny pracy pracowników administracji i obsługi,
·                     opracowuje projekt arkusza organizacyjnego Ośrodka,
·                     tworzy fundusz i opracowuje regulamin zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych,
·                     występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród kuratora, ministra  dla nauczycieli i innych pracowników Ośrodka, po zasięgnięciu opinii określonych organów szkoły,
·                     opracowuje projekt planu finansowego Ośrodka. Ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych,
·                     właściwie gospodaruje mieniem Ośrodka,
·                     stwarza bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki                  w placówce,
·                     może ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie organizacji roku szkolnego,
·                     zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ                     prowadzący, jeżeli temperatura w pomieszczeniach lekcyjnych i na zewnątrz jest niższa niż określają odrębne przepisy,
 
1h. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
 
2a. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania, opieki                     i profilaktyki.  W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Ośrodku.
Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów               w obecności co najmniej połowy jej członków.
Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności.
Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Ośrodka.
 
2b. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
 
·         zatwierdzanie planów pracy Ośrodka,
·         zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
·         uchwalanie programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły,
·         podejmowanie uchwały upoważniającej dyrektora placówki do skreślenia ucznia z listy uczniów,
·         podejmowanie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
·         wyrażanie zgody na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia (rodziców ) niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych,
·         ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Ośrodka.
·         podejmowanie decyzje w sprawie wydłużenia etapu edukacyjnego ucznia na jego wniosek lub wniosek rodziców
·         uchwalanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników
 
2c. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 
·                     organizację pracy Ośrodka, w tym tygodniowy rozkład zajęć,
·                     projekt planu finansowego placówki,
·                     projekt w sprawie dodatkowych zajęć, które dyrektor chce wprowadzić do szkolnego planu nauczania z godzin do swojej dyspozycji,
·                     dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie organizacji roku szkolnego,
·                     wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród     i innych wyróżnień,
·                     propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac   i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych,
·                     przyznanie nagrody przez kuratora dla dyrektora Ośrodka,
·                     bezkonkursowe powierzenie stanowiska dyrektora przez organ prowadzący,
 
2d. Może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w placówce.
 
2e. Wykonuje inne czynności:
 
przygotowuje projekt statutu,
wykonuje zadania rady szkoły, gdy ta nie została powołana.
 
3a. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów, która wspiera działalność statutową szkoły. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów Ośrodka. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Ośrodka.
Reprezentacja rodziców może także przybrać inną nazwę.
 
3b. W zakresie kompetencji Rady Rodziców leży w szczególności:
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwalenie programu wychowawczego i programu profilaktyki Ośrodka,
pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Ośrodka,
opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników,
opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w placówce,
opiniowanie projektu planu finansowego placówki składanego przez dyrektora,
opiniowanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego.
 
3c. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora Ośrodka, organu prowadzącego placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny  z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. Może wnioskować o ocenę pracy nauczyciela.
 
3d. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze   z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.              Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.
 
4a. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Ośrodka. Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Jest organizacją demokratyczną.
 
4b. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym.
Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem Ośrodka.
 
4c. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Ośrodka, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej
prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 
 
4d. Samorząd Uczniowski może uczestniczyć w niektórych posiedzeniach Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców a także utrzymywać bieżący kontakt
z dyrektorem Ośrodka.
 
Zasady współdziałania organów Ośrodka oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.
 
1.     Wszystkie organy Ośrodka z wyjątkiem dyrektora  działają na podstawie własnych regulaminów dopuszczonych ustawą.
 
2.     Organy Ośrodka współpracują ze sobą w sprawach dotyczących placówki, uczniów i wychowanków grup wychowawczych.
 
 
3.     Organy Ośrodka zwołują posiedzenia, w których biorą udział ich przedstawiciele.
 
4.     W celu zapewnienia wymiany informacji między organami można zapraszać na posiedzenia poszczególnych organów przedstawicieli pozostałych.
 
 
5.     Organy podejmują działania na rzecz poprawy jakości funkcjonowania Ośrodka. Służą pomocą w rozwiązywaniu problemów, pełnią funkcję doradczą.
 
6.     W przypadku zaistnienia sporów między organami dyrektor Ośrodka powołuje Komisję Rozjemczą, w której skład wchodzą wszyscy przewodniczący organów szkoły.
 
 
7.     Komisja podejmuje decyzję w głosowani jawnym. Na wniosek jednego organu dyrektor Ośrodka może zarządzić głosowanie tajne.
 
8.     Od decyzji Komisji Rozjemczej służy organom odwołanie do dyrektora Ośrodka.
 
 
9.     Decyzja podjęta przez dyrektora jest ostateczna.
 
10. W przypadku gdy konflikt obejmuje dyrektora Ośrodka, ma on prawo odwołania od decyzji Komisji Rozjemczej do organu prowadzącego. Decyzja organu prowadzącego jest ostateczna.
 
 
Rozdział IV
 
ORGANIZACJA OŚRODKA
 
§4
1. Ośrodek jest placówką zapewniającą wychowankom:
·         opiekę całodobową w dni nauki szkolnej, soboty i niedziele;
·         warunki do nauki i wychowania w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole zawodowej, przysposabiającej do pracy i uzupełniającym liceum ogólnokształcącym;
·         bezpłatne zakwaterowanie.
 
2. Ośrodek jest placówką feryjną.
 
Za zgodą organu prowadzącego specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy może prowadzić działalność w okresie zimowej i wiosennej przerwy świątecznej oraz w okresie zimowych ferii szkolnych.
 
3. Podstawą organizacji pracy Ośrodka w roku szkolnym jest arkusz organizacyjny Ośrodka, opracowany przez dyrektora najpóźniej do                     30 kwietnia każdego roku,  zatwierdzony przez organ prowadzący do dnia            30 maja danego roku.
4. W arkuszu organizacji placówki określa się w szczególności: liczbę oddziałów w poszczególnych typach szkół i grupach wychowawczych, liczbę pracowników placówki, ich staż i stopień awansu zawodowego, pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków  przydzielonych przez organ prowadzący.
 
5. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy             w sprawie organizacji roku szkolnego.
 
6. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział (klasa):
-           liczba uczniów w oddziale w szkole podstawowej, gimnazjum, w szkole zawodowej, w oddziale przysposabiającym do pracy, w uzupełniającym liceum ogólnokształcącym w porozumieniu z organem prowadzącym jest dostosowana do możliwości środowiskowych i lokalowych.
 
7. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym:
 
godzina lekcyjna i godzina zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach w szkole przysposabiającej do pracy dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych  w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, z zachowaniem ogólnego tygodniowego czasu zajęć ustalonego  w tygodniowym rozkładzie zajęć, natomiast godzina zajęć specjalistycznych trwa 60 minut,
w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się za zgodą dyrektora krótszy niż 60 minut czas trwania zajęć zachowując ogólny tygodniowy czas  zajęć ustalony dla danego ucznia. W szkole zawodowej godzina zajęć praktycznych trwa 60 minut.
 
Przerwy między lekcjami trwają5 minut. Przerwa śniadaniowa i dwie przerwy obiadowe trwają po 10 minut. Obowiązuje od 1 września 2011r.
 
Każdy uczeń objęty jest opieką nauczyciela także podczas przerw między zajęciami edukacyjnymi.
 
8.  W szkole przysposabiającej do pracy zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla szkoły specjalnej, są organizowane  w pomieszczeniach lekcyjnych, a zajęcia edukacyjne w ramach przysposobienia do pracy także         w innych pomieszczeniach Ośrodka.
 
9. W szkole zawodowej w celu realizowania zajęć praktycznych utworzono warsztaty szkolne. Szczegółowe zasady działania warsztatów określa regulamin warsztatów .
 
10. Tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych dla poszczególnych klas dla odpowiednich etapów kształcenia określa rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.
 
11. Zajęcia nadobowiązkowe mogą być organizowane w ramach posiadanych przez  Ośrodek środków finansowych.
 
12. W szkolnym planie nauczania uwzględnia się zajęcia rewalidacyjne:
a)     dydaktyczno-wychowawcze;
b)     korekcyjno-kompensacyjne;
c)     logopedyczne;
d)     socjoterapeutyczne;
e)     inne o charakterze terapeutycznym.
13. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określa Wewnątrzszkolny System Oceniania, Klasyfikowania i Promowania Uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów we wszystkich typach szkół.
 
13a. Uczeń kończący naukę w Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym specjalnym może przystąpić do egzaminu maturalnego na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania               i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów                     i egzaminów w szkołach publicznych.
 
14.Dla uczniów niepełnosprawnych można wydłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym co najmniej o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie liczbę godzin zajęć edukacyjnych. Wydłużenie etapu edukacyjnego uzgadnia się          z rodzicami ucznia niepełnosprawnego. Decyzję o wydłużeniu danemu uczniowi niepełnosprawnemu etapu kształcenia podejmuje się uchwałą Rady Pedagogicznej. Dla ucznia, któremu wydłuża się etap kształcenia, konieczne jest napisanie programu edukacyjnego na wydłużony rok szkolny, uwzględniając jego potrzeby i możliwości rozwojowe oraz różne rozwiązania edukacyjne.
 
15.Zasady funkcjonowania grup wychowawczych w Ośrodku określa regulamin.
 
16. Podstawową jednostką organizacyjną pracy z wychowankami placówki jest grupa wychowawcza.
 
17. Liczbę wychowanków w grupie wychowawczej określa dyrektor Ośrodka   w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
 
18. Grupą wychowawczą opiekuje się co najmniej dwóch wychowawców.
 
19. Opiekę w porze nocnej sprawują wychowawcy oraz niepedagogiczny opiekun nocny.
 
20. Do każdej grupy wychowawczej, w skład której wchodzą uczniowie                 z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym,                                         z  niepełnosprawnością ruchową oraz uczniowie ze sprzężonymi
niepełnosprawnościami, powinno zatrudnić się pomoc wychowawcy.
 
21. Tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych i wychowawczych z jedną grupą wychowawczą powinien wynosić:
a)     dla wychowanków – uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum- 70 godzin zegarowych;
b)     dla wychowanków – uczniów szkoły zawodowej i przysposabiającej do pracy  i uzupełniającego liceum, co najmniej 49 godzin zegarowych.
 
22. Wychowawcy grup prowadzą następujące zajęcia :
a)     zajęcia poranne;
b)     zajęcia popołudniowe:
-           kulturalno-oświatowe;
-           praktyczno-techniczne;
-           społeczno-użyteczne;
-           artystyczne;
-           rozrywkowe;
-           sportowe;
-           inne;
c)     zajęcia dydaktyczne (odrabianki);
d)     zajęcia wieczorne.
 
23. Zajęcia popołudniowe i dydaktyczne trwają od 30 do 90 minut.
 
24. Wszystkie zajęcia prowadzone w grupach są dostosowane do możliwości wychowanków.
 
25.Ośrodek posiada stołówkę , która zapewnia wychowankom 5 posiłków dziennie:
I śniadanie
II śniadanie
Obiad
Podwieczorek
Kolacja
 
26. Ze stołówki oprócz wychowanków internatu korzystają dzieci dochodzące     i dojeżdżające.
 
27. Rodzice dzieci i młodzieży korzystających ze stołówki wnoszą opłatę za posiłki równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie.
 
28. Wysokość kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w placówce, ustala dyrektor placówki w porozumieniu z organem prowadzącym.
 
29. Opłatę za posiłki wnosi się z góry do 15 dnia każdego miesiąca.
 
30. Jeżeli dziecko z uzasadnionych powodów nie korzystało ze stołówki, opłaty, o których mowa w punkcie 27-28 należne są w wysokości
proporcjonalnej do faktycznego korzystania z posiłków.
31. Organ prowadzący placówkę może zwolnić rodziców z całości lub części opłat, o których mowa w punkcie 27-28:
 
a)     w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny,                                         w szczególności gdy dochód na osobę w rodzinie nie jest większy niż kwota,    określona w ustawie o pomocy społecznej,
b)      w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
32. Ośrodek prowadzi bibliotekę służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela i wszystkich pracowników. Mogą z niej korzystać także rodzice uczniów. Szczegółowe zasady działania biblioteki określa Regulamin.
 
33. Do realizacji celów statutowych Ośrodek posiada:
- Szkołę;
- Pomieszczenia administracyjno-gospodarcze;
- Stołówkę;
- Szatnię;
- Pralnie;
- Tereny rekreacyjne;
- Warsztaty szkolne
- Sale lekcyjne;
- Pracownie komputerowe;
- Pracownię multimedialną;
- Salę video- projekcyjną;
- Gabinet psychologa i logopedy;
- Gabinet pedagoga;
- Gabinety rewalidacyjne;
- Archiwum;
- Pracownie gastronomiczne;
- Sypialnie;
- Świetlice;
-Izolatki;
- Punkt medyczny;
- Pomieszczenia sanitarne;
- Bibliotekę;
- Pracownie oddziałów przysposabiających do pracy.


Rozdział V
 
Zakres zadań pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników Ośrodka                      z uwzględnieniem zadań realizowanych poza siedzibą placówki
 
§ 5
 
ZAKRES CZYNNOŚCI PEDAGOGA OŚRODKA
 
Celem pomocy pedagogicznej udzielanej uczniom jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się, w szczególności poprzez korygowanie odchyleń  od normy, wyrównanie i korygowanie braków w opanowaniu programu nauczania oraz eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym zaburzeń zachowania. Pomoc pedagogiczna jest udzielana na wniosek ucznia, nauczyciela, pedagoga, psychologa, rodziców (opiekunów prawnych).
 
  Do zadań pedagoga szkolnego należy:
 
1.Pomoc wychowawcom klas, w szczególności w zakresie:
-  rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
-  określania form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, 
-  udzielania różnych form pomocy pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki; współpraca z nauczycielem prowadzącym nauczanie indywidualne,
-  udzielanie porad z zakresu orientacji zawodowej,
- działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 
2.Prowadzenie badań pedagogicznych oraz zajęć socjoterapeutycznych zespołowych lub indywidualnych z wychowankami Ośrodka.
 
3.Podejmowanie działań zmierzających do uregulowania sytuacji rodzinnej, prawnej, majątkowej i mieszkaniowej wychowanków, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, nawiązanie współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanków, instytucjami i organizacjami społecznymi                 w sprawach wychowanków Ośrodka.
 
4.Opieka nad wychowankami w czasie ich przejazdów oraz pobytu poza Ośrodkiem w związku z rozprawą sądową,  przemieszczaniem do innej placówki oświatowo-wychowawczej lub leczniczej, a także podejmowanie działań zgodnie z procedurą w związku z samowolnym oddaleniem się wychowanka z terenu Ośrodka.
 
5.Udzielanie pomocy absolwentom w załatwianiu spraw związanych                                 z usamodzielnieniem się na ich prośbę, w miarę możliwości.
 
6.Koordynowanie pracy zespołu diagnostyczno-terapeutycznego.
 
7.Prowadzenie dokumentacji związanej z pobytem wychowanków w Ośrodku.
 
8.Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora Ośrodka.
 
9.Pedagog Ośrodka powinien zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie przez Ośrodek postanowień Konwencji o prawach dziecka.
 
10.Zadania pedagog realizuje:
- we współdziałaniu z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły i instytucjami pozaszkolnymi,
-         we współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy                        w indywidualnych przypadkach.
 
11. Pedagog prowadzi następującą dokumentację:
- dziennik pedagoga, wg. zasad i wzoru określonego odrębnymi przepisami,
- teczki indywidualne wychowanków zawierające dokumentacje dotyczące prowadzonych badań i czynności uzupełniających.
12. Obowiązujące pensum pedagoga - 20 godzin tygodniowo.                          
 
    ZAKRES CZYNNOŚCI PSYCHOLOGA
 
    Celem pomocy psychologicznej udzielanej uczniom jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się, w szczególności poprzez korygowanie braków w opanowaniu programu nauczania oraz eliminowanie przyczyn zaburzeń,   w tym zaburzeń zachowania.
        Pomoc psychologiczna jest udzielana na wniosek ucznia, nauczyciela, pedagoga, rodziców (opiekunów prawnych).
 
Do zadań psychologa należy w szczególności:
1.     Prowadzenie badań psychologicznych uzupełniających, służących poznaniu każdego wychowanka oraz sprawowanie indywidualnej opieki psychologicznej nad wychowankami.
 
2.     Szczegółowe badania diagnostyczne zgłaszanych dzieci.
 
3.     Opracowanie opinii psychologicznych w przypadkach koniecznych w ciągu roku, a na koniec etapu edukacyjnego dla każdego wychowanka Ośrodka.
 
4.     Prowadzenie bądź organizowanie różnego rodzaju form terapii psychologicznej dla uczniów i wychowanków.
 
5.     Prowadzenie doradztwa psychologicznego dla uczniów, nauczycieli, rodziców.
 
6.     Współpraca z pedagogiem Ośrodka, wychowawcami i rodzicami                             w minimalizowaniu skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganiu zaburzeniom rozwojowym i zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia. Zapoznanie nauczycieli i wychowawców z ustaleniami form oddziaływania wychowawczego na poszczególnych wychowanków oraz wspieranie ich   w realizacji w klasie i grupie wychowawczej.
 
7.     Udzielanie pomocy psychologicznej uczniom realizującym indywidualne programy terapeutyczne.
 
8.     Obowiązkowe informowanie dyrektora placówki o wszelkich nieprawidłowościach w realizacji planu oddziaływania indywidualnego na wychowanka.
 
9.     Prowadzenie z wychowankami bezpośrednich zajęć o charakterze psychoterapeutycznym i socjoterapeutycznym.
 
10. Udział w pracy zespołu diagnostyczno-terapeutycznego.
 
11. Psycholog wykonuje również inne prace zlecone przez dyrektora Ośrodka.
 
12. Obowiązkowe pensum psychologa - 20 godzin tygodniowo.
 
13. Zadania psycholog realizuje:
 
- we współdziałaniu z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami, pielęgniarką Ośrodka, organami szkoły, pozaszkolnymi instytucjami.
 
- we współpracy z poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod  i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy      w indywidualnych przypadkach.
 
 14. Psycholog prowadzi następującą dokumentację:
- dziennik psychologa według zasad i wzoru określonego odrębnymi przepisami.
             
 ZAKRES CZYNNOŚCI LOGOPEDY
 
        Celem pomocy logopedycznej udzielanej uczniom jest wspieranie rozwoju psychofizycznego, efektywności uczenia się poprzez korygowanie i rozwijanie mowy oraz języka dziecka i doskonalenie komunikacji werbalnej.
   Pomoc logopedyczna jest udzielana uczniom i wychowankom zgodnie z orzeczeniami i diagnozą własną.
 
 Do zadań logopedy należy w szczególności:
1.     Analizowanie orzeczeń poradni.
 
2.     Przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów,   w tym mowy głośnej i pisma.
 
3.     Diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników organizowanie pomocy logopedycznej.
4.     Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci,              u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej                   i pisania.
 
5.     Organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami                   w komunikacji, przy ścisłej współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia rewalidacyjne.
 
6.     Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy logopedycznej dla uczniów, a w miarę możliwości dla rodziców i nauczycieli.
 
7.     Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.
 
8.     Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
 
9.     Prowadzenie jeśli zaistnieje taka konieczność zajęć z uczniami objętymi nauczaniem indywidualnym.
 
10. Logopeda wykonuje również inne prace zlecone przez dyrektora Ośrodka.
 
11.  Zakres zadań  logopeda realizuje:
- we współdziałaniu z nauczycielami, wychowawcami , rodzicami (opiekunami prawnymi)
- we współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielonej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy                             w indywidualnych przypadkach. 
 
 12. Logopeda prowadzi następującą dokumentację:      
 - dziennik logopedy, karty ćwiczeń uczestnika zajęć.
- teczki indywidualne dzieci i młodzieży zawierające dokumentację prowadzonych badań i indywidualne programy terapii logopedycznej.
 
 
ZAKRES CZYNNOŚCI BIBLIOTEKARZA
Bibliotekarz wspiera realizację potrzeb i zainteresowań uczniów                           i wychowanków Ośrodka, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela.
1. Szczegółowe zadania i obowiązki bibliotekarza określa Regulamin Biblioteki
 
ZAKRS ZADAŃ, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI WYCHOWAWCY GRUPY WYCHOWAWCZEJ
     Wychowawca grupy wychowawczej w Ośrodku planuje i organizuje proces wychowania w powierzonej mu grupie wychowanków i sprawuje opiekę nad wychowankami.
 
DO ZADAŃ I OBOWIĄZKÓW WYCHOWAWCY NALEŻY:
 
·         Organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczej i opiekuńczej               w powierzonej grupie wychowanków,
·         Otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka,
·         Wdrażanie wychowanków do samodzielnej pracy w zakresie przygotowania zajęć szkolnych, posługiwania się podręcznikami                   i przyborami szkolnymi, do samoobsługi oraz do współżycia społecznego,
·         Zapewnianie bezpieczeństwa, higieny i zdrowia powierzonym wychowankom,
·         Wdrażanie wychowanków do utrzymywania na odpowiednim poziomie stanu estetycznego pomieszczeń grupy i otoczenia, jak również do poszanowania mienia społecznego,
·         Prowadzenie obserwacji wychowanków, konsultacji spostrzeżeń                  z psychologiem, lekarzem, nauczycielem, pedagogiem szkolnym                   i rodzicami wychowanków,
·         Stały kontakt z nauczycielami szkół w Ośrodku,
·         Prowadzenie na bieżąco dziennika grupy wychowawczej,
·         Kierowanie wychowanków chorych lub podejrzanych o chorobę                do pielęgniarki,
·         Inspirowanie różnych imprez i prac społecznych na rzecz Ośrodka,
·         Troska o właściwe zaopatrzenie wychowanków w odzież i obuwie,
·         Występowanie z wnioskiem o zakup odzieży i obuwia z funduszu Ośrodka dla wychowanków znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
·         Wykonywanie zaleceń i zarządzeń kierownika ds. opiekuńczo-wychowawczych i dyrektora Ośrodka,
·         Odwiedziny w domach rodzinnych wychowanków wspólnie                         z pedagogiem,
·         Stałe pogłębianie wiedzy poprzez różne formy samokształcenia                    i doskonalenia zawodowego,
·         Prowadzenie dodatkowych czynności wynikających z przydziału czynności na początku każdego roku szkolnego,
·         Uczestniczenie w indywidualnych i grupowych spotkaniach                  z rodzicami,
·         Systematyczna współpraca z pielęgniarką Ośrodka,
·         Prowadzenie zajęć wychowawczych według tygodniowego rozkładu zajęć,
·         Wdrażanie wychowanków do czytelnictwa.


ZAKRES ZADAŃ, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI NAUCZYCIELA SZKÓŁ W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W JURKACH
 
         Na początku roku szkolnego dyrektor Ośrodka dokonuje formalnego przydziału dla poszczególnych nauczycieli, przedmiotów nauczania, wychowawstw, opieki nad zespołami, organizacjami i pracowniami w oparciu    o arkusz organizacyjny szkoły i wykaz zadań dodatkowych.
 
DO ZADAŃ I OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELA NALEŻY:
 
Realizowanie programu kształcenia, wychowania i opieki                           z przydzielonych przedmiotów, w powierzonych klasach i zespołach, osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły ustalone w programach          i w planie pracy szkoły,
Wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej oraz wnioskowanie o jego wzbogacanie lub modernizację do dyrektora Ośrodka,
Wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych               w oparciu       o rozpoznanie potrzeb uczniów,
Bezstronne i obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów,
Informowanie rodziców uczniów, wychowawcy klasy i wychowawcy grupy wychowawczej w Ośrodku, dyrektora oraz Radę Pedagogiczną                 o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów,
Branie udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę,
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej,
Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz realizowanie jej uchwał,
Systematyczne przygotowanie się do lekcji i innych zajęć,
Systematyczne kontrolowanie i ocenianie wiadomości uczniów zgodnie            z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania uczniów,
Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas pobytu w placówce.
NAUCZYCIEL MA PRAWO DO:
Decydowania w sprawie doboru treści programowych, metod, form organizacyjnych i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu,
Decydowania o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów,
Współdecydowania o ocenie z zachowania swoich uczniów,
Wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.
 
NAUCZYCIEL ODPOWIADA ZA:
Poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych z nauczanego przedmiotu,
Stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych,
Skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów
na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych oraz w czasie dyżurów mu przydzielonych,
Nieprzestrzeganie procedur postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo, po zaistnieniu wypadku uczniowskiego czy innego niebezpieczeństwa,
Zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez kierownictwo szkoły, a wynikające                     z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.
ZAKRES ZADAŃ, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI NAUCZYCIELA-WYCHOWAWCY KLASY
 
Wychowawca klasy planuje i organizuje proces wychowania w zespole                        i sprawuje opiekę wychowawczą nad uczniami danego zespołu.
 
DO ZADAŃ I OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELA-WYCHOWAWCY KLASY NALEŻY:
Tworzenie właściwych warunków do rozwoju uczniów, przygotowania do życia w zespole, rodzinie, społeczeństwie,
Rozwiązywanie ewentualnych konfliktów w zespole, a także między wychowankami a społecznością szkoły,
Współdziałanie z nauczycielami uczącymi w danej klasie, koordynowanie ich działań wychowawczych, organizowanie indywidualnej opieki nad uczniami    z trudnościami w nauce lub zachowaniu,
Ścisła współpraca z rodzicami, wychowanków,
Współdziałanie z pedagogiem szkolnym, psychologiem oraz wychowawcą grypy w Ośrodku w celu uzyskania wszelkiej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców,
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji klasy i każdego ucznia (dziennik, arkusze ocen, świadectwa szkolne),
Poznawanie warunków życia uczniów i ich stanu zdrowotnego,
Systematyczna konsultacja z rodzicami, psychologiem i pedagogiem na temat psychofizycznego rozwoju uczniów,
Organizowanie indywidualnych oraz międzysemestralnych                         i semestralnych spotkań z rodzicami uczniów swojej klasy.
Sprawowanie opieki nad wychowankami w czasie egzaminów w Ośrodku lub poza nim.
 
NAUCZYCIEL-WYCHOWAWCA KLASY MA PRAWO DO:
Współdziałania z samorządem klasy i z rodzicami uczniów w realizacji programów dydaktycznych i planów wychowawczych,
Uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej          w swej pracy wychowawczej od dyrektora i pracowników Ośrodka,
Ustalania projektu oceny z zachowania swoich wychowanków,
Ustanawiania przy współudziale rodziców własnych form nagradzania               i motywowania wychowanków, jeżeli nie są sprzeczne ze statutem Ośrodka,
Wnioskowania o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych      i materialnych swoich wychowanków do dyrektora Ośrodka lub odpowiednich instytucji czy organizacji po akceptacji dyrektora Ośrodka,
Ustalania treści i form zajęć tematycznych na godziny do dyspozycji wychowawcy klasowego.
 
WYCHOWAWCA KLASY ODPOWIADA
Przed dyrektorem Ośrodka za osiąganie celów wychowania w swojej klasie,
Za integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy i szkoły,
Za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji społeczno-wychowawczej,
Za prawidłowość dokumentacji swojej klasy.
 
Rozdział VI
 
Zakres zadań i uprawnień wicedyrektora                 i kierownika do spraw opiekuńczo-wychowawczych
 
§ 6.
 
1. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym tworzy  się stanowiska:      - wicedyrektora ds. pedagogicznych
- kierownika ds. opiekuńczo-wychowawczych
 
2. Dyrektor SOSW, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
 
3. Osoby pełniące funkcje kierownicze podlegają bezpośrednio dyrektorowi Ośrodka.
 
Zakres zadań i uprawnień wicedyrektora ds. pedagogicznych:
 
Wicedyrektor wspiera dyrektora w realizacji zadań statutowych Ośrodka.
W czasie nieobecności dyrektora pełni jego obowiązki.
3.     Używa pieczęci osobowej z tytułem: wicedyrektor ds. pedagogicznych.
W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
Wspólnie z dyrektorem przygotowuje posiedzenia Rady  Pedagogicznej.
Odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły.
7.     Dokonuje uzgodnień z dyrektorem Ośrodka o objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi, nauką          w klasach terapeutycznych lub integracyjnych oraz o ich zakończeniu.
8.     Dopuszcza do użytku szkolnego zestaw programów nauczania.
9.     Na podstawie ramowego planu nauczania przygotowuje szkolny plan nauczania. 
10.  Przygotowuje i przeprowadza sprawdziany i egzaminy opracowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
11.  Zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycieli ubiegających się               
o awans zawodowy.
     12. Sprawuje nadzór pedagogiczny.
     13. Wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań         
        w zakresie jakości pracy szkoły oraz podejmowaniu nowatorstwa      pedagogicznego.
   14. We współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska
       kierownicze w Ośrodku planuje, przeprowadza badanie wybranych zakresów działalności szkoły.
   15. Gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny.
  16. Opracowuje program poprawy efektywności kształcenia i wychowania   
    w przypadku stwierdzenia przez Kuratora Oświaty niedostatecznych efektów.                  
17. Przygotowuje i przedstawia  Radzie Pedagogicznej informacje wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
18. Organizuje pracę w placówce, opracowuje regulamin pracy.
19. Opracowuje projekt arkusza organizacyjnego Ośrodka.
20. Nadzoruje i kontroluje systematyczne, prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania.
21. Pełni nadzór nad działalnością warsztatów szkolnych.
22. Sprawuje nadzór nad stanem technicznym i higienicznym, zgodnym                   z zasadami bhp, boiska i terenów zieleni wokół Ośrodka.
23. Rozlicza godziny pracy pracowników pedagogicznych szkół.
24. Wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora Ośrodka oraz wynikające   z przepisów szczególnych.
 
Zakres zadań i uprawnień kierownika ds. opiekuńczo-wychowawczych
 
1.     Kieruje pracą grup wychowawczych, odpowiada za całokształt pracy wychowawczo- opiekuńczej, stan bezpieczeństwa i wyposażenia materialnego w budynku grup wychowawczych.
2.     Zapewnia sprawność organizacyjną, dba o stan sprawności technicznej bazy budynku grup wychowawczych.
3.     Dba o zapewnienie wychowankom jak najlepszych warunków do nauki,    i wypoczynku.
4.      Odpowiada za poziom i wyniki zajęć wychowawczo –  opiekuńczych.
5.     Sprawuje nadzór, hospituje zajęcia wychowawczo – dydaktyczne, i inne organizowane w grupach wychowawczych.
6.     Odpowiada za dyscyplinę pracy wychowawców i innych pracowników wykonujących czynności związane z prawidłowym funkcjonowaniem grup wychowawczych.
7.     Kontroluje systematyczne i prawidłowe prowadzenie dokumentacji związanej z pełnieniem funkcji wychowawcy grupy.
8.     Pełni nadzór nad stanem porządkowym i higienicznym pomieszczeń grup wychowawczych.
9.     Sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem i utrzymaniem porządku wokół Ośrodka.
10.  Kontroluje wykonywanie obowiązków przez pracowników wykonujących czynności związane z prawidłowym funkcjonowaniem grup wychowawczych.
11.  Prowadzi księgę ewidencji wychowanków.
12.  Podpisuje dokumenty, przygotowuje projekt planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć wychowawczo – opiekuńczych.
13.  Przedkłada Radzie Pedagogicznej informacje o efektach pracy opiekuńczo-wychowawczej.
14.  Kontroluje stan zaopatrzenia wychowanków w odzież i przybory toaletowe.
15.  Współpracuje z rodzicami lub opiekunami wychowanków.
16.  Pełni nadzór nad działalnością bloku żywieniowego i pralni.
17.  Kontroluje pracę kuchni, prawidłowość sporządzania posiłków oraz jej stan sanitarno – higieniczny.
18.  Sprawuje nadzór nad prawidłowością układania jadłospisu.
19.  Rozlicza godziny pracy wychowawców, opiekunów nocnych  i innych pracowników wykonujących czynności związane z prawidłowym funkcjonowaniem grup wychowawczych.
20.  Organizuje spotkania z wychowawcami w celu omawiania bieżących spraw,  w tym wychowawczo – opiekuńczych.
21.  Jest bezpośrednim przełożonym wychowawców oraz pracowników grup wychowawczych.
22.  Może wnioskować do Dyrektora Ośrodka w sprawach nagród, wyróżnień, premii oraz kar porządkowych dla pracowników.
23.  Używa pieczęci osobowej z tytułem: kierownik ds. opiekuńczo-wychowawczych.
24.  Jest członkiem zespołu kierowniczego Ośrodka.
25.  Wydaje zgodę na zastępstwa koleżeńskie, udziela zwolnień w sprawach nagłych  pracownikom    związanym z prawidłowym funkcjonowaniem grup wychowawczych.
26.  Wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora Ośrodka oraz wynikające z przepisów szczególnych.
 
Rozdział VII
 
Warunki pobytu w Ośrodku,
zapewniające uczniom/wychowankom bezpieczeństwo
i zaspokojenie ich potrzeb,
w tym ochronę przed przemocą,
uzależnieniami i innymi przejawami patologii społecznej
 
§ 7
 
1.     Ośrodek zapewnia wychowankom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu poprzez:
- prowadzenie zajęć dydaktycznych, rewalidacyjnych, wychowawczych            i innych wynikających z organizacji roku szkolnego przez wykwalifikowaną zgodnie z przepisami prawa oświatowego kadrę pedagogiczną,
- odpowiednie wyposażenie pomieszczeń Ośródką,
- dostosowanie pomieszczeń sanitarnych do zachowania właściwej higieny osobistej,
- zapewnienie właściwej opieki w czasie zajęć dydaktycznych                         i wychowawczych w Ośrodku i poza nim,
- zapoznawanie i wdrażanie wychowanków do bezwzględnego przestrzegania regulaminów obowiązujących w Ośrodku.
 
2.     Ośrodek pracuje w oparciu o opracowany i zatwierdzony program wychowawczy i profilaktyczny, który:
- ma jasno określone cele i zadania znane uczniom, rodzicom                           i nauczycielom,
- promuje zdrowy styl życia,
- zapobiega uzależnieniom i demoralizacji,
- chroni przed przemocą,
- przyczynia się do niwelowania zachowań agresywnych,
- pomaga wychowankom w tworzeniu pozytywnego obrazu samego siebie.
 
3. Ośrodek organizuje kształcenie i wychowanie stosownie do potrzeb                       i możliwości dzieci i młodzieży, usprawnia zaburzone funkcje, dba                              o wszechstronny rozwój psychofizyczny wychowanków poprzez:
- budowanie wiary we własne siły,
- tworzenie warunków do traktowania siebie i innych z godnością                    i szacunkiem,
- wpajanie zasad elementarnej uczciwości i poczucia sprawiedliwości,
- uczenie się samoakceptacji i wzajemnej tolerancji,
- wspieranie uczniów metodami aktywnymi w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielanie informacji w tym zakresie.
 
4.     Ośrodek organizuje atrakcyjne zajęcia i formy wolnego czasu                    z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji wychowanków.
 
5.     W codziennej pracy placówka docenia postępy uczniów i wychowanków, a ich sukcesy nagradzane są w postaci wyróżnień, nagród, dyplomów, pochwał wobec rówieśników.
 
6.     Pracownicy Ośrodka wspólnie z wychowankami dbają o wygląd, funkcjonalność oraz estetykę pomieszczeń i otoczenia
 
7.     Placówka współpracuje z organizacjami i instytucjami wspierającymi zaspokojenie potrzeb wychowanków, ich indywidualnego rozwoju, w tym zapobieganie uzależnieniom i innym przejawom patologii społecznej.
 
8.     Ośrodek organizuje pomoc przedmedyczną i lekarską zgodnie                             z opracowaną procedurą.
 

Rozdział VIII
 
§ 8
 
Zasady rekrutacji uczniów/wychowanków
do Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Jurkach
 
 
1.     Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jurkach jest publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą.
Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Grójcu.
 
2.     Nadzór pedagogiczny sprawuje  Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie,  Delegatura  w  Radomiu .
 
3.     Placówka przeznaczona jest dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie              w stopniu lekkim , umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.
 
4.     Dzieci i młodzież przyjmuje się do Ośrodka na rok szkolny, etap edukacyjny lub okres nauki w szkole, wskazany w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
 
5.     Pobyt wychowanka w Ośrodku może trwać do czasu ukończenia nauki         w szkole, nie dłużej jednak niż do górnej granicy kształcenia określonej        w rozporządzeniu w sprawie warunków organizowania kształcenia i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie w ośrodkach specjalnych.
 
6.     W placówce przebywają   dzieci i młodzież na podstawie skierowań wydanych przez Starostwo Powiatowe w Grójcu.
 
7.     Podstawą przyjęcia ucznia do Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Jurkach jest:
 
● skierowanie wydane przez starostę na wniosek rodziców                    ( prawnych opiekunów) dziecka posiadających orzeczenie                           o potrzebie kształcenia specjalnego.
·        skierowanie wydaje starosta za zgodą rodziców lub prawnych   opiekunów
 
·        w Ośrodku przebywają uczniowie z innych powiatów na mocy porozumienia  między jednostkami samorządu terytorialnego.
 
·         na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka starosta wydaje skierowanie a dyrektor organizuje indywidualne nauczanie dla uczniów posiadających orzeczenie o indywidualnym nauczaniu.
 
·         starosta wydaje skierowania na rok szkolny, etap edukacyjny lub okres nauki w szkole po przedstawieniu wniosków rodziców                 i aktualnego orzeczenia.
 

Rozdział IX
Prawa i obowiązki uczniów i wychowanków
§ 9.
 
I.                     Prawa i obowiązki uczniów i wychowanków
II.                   Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw wychowanka.
 
I. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA I WYCHOWANKA
Uczeń ma prawo do:
1.     Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pedagogiki specjalnej oraz higieny pracy umysłowej.
 
2.     Właściwej opieki wychowawczej i warunków pobytu w Ośrodku zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności.
 
3.     Szczególnie troskliwego życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym  i rewalidacyjnym.
 
4.     Sprawiedliwej obiektywnej i jawnej oceny swego zachowania i postępów                w nauce zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
 
5.     Poinformowania go co do kryteriów i zasad jakie stosuje przy ocenianiu każdy nauczyciel.
 
6.     Zgłoszenia chęci poprawienia oceny i uwzględnienia tej prośby                                 w uzgodnionym   z  nauczycielem terminie.
 
7.     Poznania zakresu materiału przewidzianego do kontroli, wymagania jakim będzie musiał sprostać.
 
8.     Określenia przez nauczyciela terminu sprawdzianu, przynajmniej                                                   z tygodniowym wyprzedzeniem.
 
9.     Opiniowania projektu oceny zachowania swoich kolegów.
 
10.  Pomocy w nauce gdy napotyka trudności w przyswajaniu materiału programowego z poszczególnych przedmiotów.
 
11. Uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych, pozalekcyjnych                               i pozaszkolnych.
 
12.  Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami.
 
13. Odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych.
 
14. Korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego                                     i zawodowego.
 
15. Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole.
 
16.  Korzystania z pomocy doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 
17.  Pomocy materialnej ze strony Rady Rodziców oraz ze środków przeznaczonych przez organ prowadzący szkołę.
 
18.  Korzystania z pomieszczeń Ośrodka, sprzętu, środków dydaktycznych oraz księgozbioru biblioteki szkolnej.
 
19.  Korzystania z posiłków w stołówce Ośrodka.
 
20.  Nagród i wyróżnień.
 
21.  Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza się tym dobra innych osób, zgodnie z Konwencją Praw Dziecka, do rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.
 
22.  W sytuacjach tego wymagających, uczeń ma prawo do korzystania                       z telefonów znajdujących się w sekretariacie szkoły lub pokoju wychowawców grup wychowawczych w obecności pracownika Ośrodka.
 
Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie Ośrodka, zwłaszcza dotyczących:
 
1.     Systematycznego i aktywnego udziału w zajęciach edukacyjnych oraz przygotowania się do nich, a także przestrzegania ustalonych zasad            i porządku w czasie zajęć dydaktycznych, wychowawczych,                        rewalidacyjnych i innych organizowanych za zgodą dyrektora Ośrodka.
 
2.     Właściwego zachowania się w czasie trwania zajęć lekcyjnych, w czasie przerw między tymi zajęciami, w czasie zajęć grup wychowawczych oraz innych zajęć organizowanych na terenie Ośrodka.
 
3.     Utrzymywania w należytym stanie książek, zeszytów, przyborów szkolnych oraz przyborów toaletowych i odzieży.
 
4.     Dbania o schludny wygląd, noszenia odzieży ochronnej zapewniającej higienę i bezpieczeństwo podczas zajęć praktycznej nauki zawodu oraz zajęć przysposabiających do pracy.
 
5.      Starannego prowadzenia zeszytów zgodnie z wymogami nauczyciela.
 
6.     Usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych w formie:
zaświadczenia lekarskiego lub pisemnego oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) w dniu powrotu do placówki. W szczególnych sytuacjach dopuszcza się usprawiedliwianie nieobecności przez rodzica (opiekuna prawnego) w rozmowie telefonicznej z wychowawcą klasy lub pedagogiem szkolnym. Dopuszcza się także możliwość usprawiedliwiania nieobecności w szkole w kolejnym tygodniu po powrocie do placówki. Wyżej wymienione ustalenia dotyczą także uczniów pełnoletnich.
 
7.     Godnego reprezentowania Ośrodka.
 
8.     Dbania o czystość mowy ojczystej.
 
9.     Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Ośrodka.
 
10.  Poszanowania godności osobistej, mienia ośrodka, dobrego imienia                    i własności pozostałych wychowanków.
 
11. Podporządkowania się zaleceniom nauczycieli oraz dyrektora Ośrodka.
 
12.  Przestrzegania obowiązujących przepisów bhp, przeciwpożarowych, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz regulaminów poszczególnych pracowni i pomieszczeń.
 
13. Odpowiedzialności za zdrowie i higienę osobistą.
 
14.  Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w Ośrodku.
 
15.  Nie korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć dydaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych, innych zajęć zorganizowanych w Ośrodku oraz w porze nocnej (od godziny 22 do 6).
 
NAGRODY
 
Za wzorową i przykładną postawę  uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:
a)   wyróżnienie indywidualne,
b)   wyróżnienie wobec uczniów całej klasy lub wychowanków grupy wychowawczej,
c)    wyróżnienie na apelu wobec uczniów/wychowanków Ośrodka przez dyrektora, wicedyrektora ds. pedagogicznych, kierownika ds. opiekuńczo-wychowawczych, wychowawcę, pedagoga,
d)   list pochwalny do rodziców,
e)   dyplom uznania,
f)     nagroda rzeczowa w formie upominku,
g)   wpis do „Księgi pochwał”
 
·         za osiągnięcie wyróżniających wyników w olimpiadzie, turnieju, konkursie, igrzyskach sportowych na szczeblu regionu, województwa, kraju  – oprócz przyznania uczniowi wyróżnień  i nagród  odnotowuje się to osiągnięcie na świadectwie szkolnym.
 
·         za inne osiągnięcia przynoszące zaszczyt szkole uczeń może otrzymać dyplom lub nagrodę rzeczową, po akceptacji dyrektora Ośrodka.
 
 
Uczeń otrzymuje nagrodę lub dyplom za najwyższą frekwencję w klasie, decyzję o rodzaju nagrody podejmuje zespół wychowawców klas             w uzgodnieniu z dyrektorem Ośrodka.
 
Za 100 % frekwencję uczeń otrzymuje dyplom i nagrodę rzeczową.
 
Uczeń otrzymujący promocję z wyróżnieniem uzyskuje świadectwo          z biało – czerwonym paskiem i nadrukiem „z wyróżnieniem”, jeśli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji średnią ocen wszystkich przedmiotów obowiązkowych ponad 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę              z zachowania.
 
Za dobre i bardzo dobre wyniki w nauce uczeń otrzymuje na wniosek wychowawcy klasy dyplom lub nagrodę rzeczową w uzgodnieniu
     z dyrektorem Ośrodka.
 
KARY
 
1.               Za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w statucie Ośrodka, lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych, postępowanie wywierające negatywny wpływ na kolegów, niszczenie mienia społecznego, awantury i bójki uczeń może być ukarany:
a)    upomnieniem wychowawcy klasy/grupy
b)     wychowawczej lub innego nauczyciela w indywidualnej rozmowie,
c)     upomnieniem wobec uczniów/wychowanków klasy lub grupy wychowawczej,
d)    upomnieniem lub naganą dyrektora Ośrodka lub kierownika                  ds. opiekuńczo-wychowawczych w indywidualnej rozmowie,
e)    upomnieniem lub naganą dyrektora Ośrodka lub kierownika ds. opiekuńczo-wychowawczych wobec uczniów/wychowanków Ośrodka.
 
2.               Za postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów uczeń może być:
a)    przeniesiony do równoległej klasy,
b)    przeniesiony do innej szkoły  zgodnie z obowiązującymi przepisami.
c)     zawieszony w prawach ucznia czy wychowanka lub skreślony                     z listy uczniów po uprzednim zawiadomieniu rodziców lub prawnych opiekunów,  
            
3.               Karze przeniesienia podlega uczeń, którego negatywne zachowanie związane jest z:
a)    naruszeniem nietykalności cielesnej i godności osobistej albo groźbą karalną względem ucznia, nauczyciela, pracowników obsługi oraz innych osób przebywających na terenie Ośrodka;
b)    zaborem lub zniszczeniem mienia Ośrodka lub osób;
c)     wywieraniem szkodliwego wpływu na zdrowie fizyczne                                 i psychiczne uczniów, nauczycieli i innych pracowników Ośrodka;
d)    przebywanie na terenie Ośrodka w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków oraz posiadaniem, przechowywaniem czy rozprowadzaniem alkoholu, dopalaczy lub narkotyków;
e)    świadomym i nagminnym naruszaniem obowiązków ucznia określonych w statucie;
 
Przeniesienia do równoległej klasy dokonuje dyrektor Ośrodka na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii wychowawców klas i Samorządu Uczniowskiego.
 
Przeniesienia do innej szkoły dokonuje dyrektor na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, za zgodą Kuratora Oświaty.
 
Uczeń lub jego rodzic czy opiekun ma prawo do odwołania się od kary           w terminie siedmiu dni do dyrektora Ośrodka, uczeń za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego.
 
SKREŚLENIE Z LISTY UCZNIÓW
 
1.W przypadku szczególnie rażącego naruszenia postanowień zawartych           w statucie dyrektor Ośrodka na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego może skreślić ucznia z listy uczniów zgodnie z  procedurą towarzyszącą decyzji o skreśleniu
 
a)     skreślić z listy uczniów można jedynie ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, który ukończył 18 rok życia,
 
b)     karze skreślenia z listy podlega uczeń, którego negatywne zachowanie  związane  jest z:
 
 
·         nieusprawiedliwionym nieuczęszczaniem ucznia do szkoły przez okres powyżej jednego miesiąca, w tym także                               z powodu pobytu w areszcie śledczym zgodnie z decyzją sądu;
 
·         skazaniem ucznia prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo;
 
·         prostytuowaniem się lub czerpaniem korzyści z prostytucji;
 
·         naruszeniem nietykalności cielesnej i godności osobistej albo groźbą karalną względem ucznia, nauczyciela, pracowników obsługi oraz innych osób przebywających na terenie Ośrodka;
 
·         zaborem lub zniszczeniem mienia Ośrodka lub osób;
 
·         wywieranie szkodliwego wpływu na zdrowie fizyczne                        i psychiczne uczniów, nauczycieli i innych pracowników Ośrodka;
 
·         przebywanie na terenie ośrodka w stanie nietrzeźwym i pod wpływem narkotyków oraz posiadaniem, przechowywaniem czy rozprowadzaniem alkoholu, dopalaczy lub narkotyków;
 
Ø                                         tryb postępowania przy skreślaniu ucznia z listy uczniów:
 
·         skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu  opinii Samorządu Uczniowskiego,
 
·         decyzję w sprawie skreślenia wydaje dyrektor Ośrodka,
 
·         procedura musi być zgodna z ustaleniami kodeksu postępowania administracyjnego (KPA);
 
·         skreślenie ucznia z listy powinno być stosowane tylko                               w wyjątkowych przypadkach, po wykorzystaniu wszystkich możliwości oddziaływania wychowawczego,   w tym pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 
·         podstawowe czynności przy podejmowaniu decyzji                                    o skreśleniu ucznia określa procedura:
 
Ø                          odwołanie od decyzji dyrektora szkoły o skreśleniu z listy:
 
·         zgodnie z KPA uczeń lub rodzic może w ciągu 14 dni wnieść odwołanie od decyzji dyrektora do kuratora oświaty za pośrednictwem dyrektora Ośrodka;
·         dyrektor może wykonać decyzję dopiero po upływie czasu przewidzianego na odwołanie,   w przypadku wniesienia odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji do czasu jego rozpatrzenia przez instancję odwoławczą;
·         jeśli decyzja zawiera rygor natychmiastowej wykonalności, jest realizowana niezależnie od odwołania;
·         kurator oświaty może:
-         utrzymać decyzję dyrektora szkoły w mocy,
-         uchylić zaskarżoną decyzję w całości lub w części,
-         umorzyć postępowanie odwoławcze;
 
Ø            decyzji może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia szkoły przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony.
 
2.     Dyrektor może zawiesić wykonanie kary na czas próby (nie dłużej niż pół roku).
 
3.     Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów ucznia) o przyznanej uczniowi nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze.
 
II. TRYB SKŁADANIA SKARG W PRZYPADKU NARUSZENIA PRAW  UCZNIA/WYCHOWANKA
 
1.     W przypadku naruszenia praw ucznia lub wychowanka ma on lub jego rodzic czy  opiekun możliwość złożenia skargi do:
 
a)     dyrektora Ośrodka, wicedyrektora ds. pedagogicznych, kierownika ds. opiekuńczo- wychowawczych,
 
b)     organu prowadzącego bądź nadzorującego za pośrednictwem dyrektora Ośrodka.
 
2.     Tryb składania skarg określa procedura postępowania w sprawach skarg               i wniosków.
 
 
Rozdział X
 
Postanowienia końcowe
 
§ 10
 
1.     Ośrodek Posiada własny sztandar i ceremoniał obejmujący:
 
·         Hymn szkoły
 
·         Pasowanie na ucznia
 
·         Ślubowania uczniowskie
 
·         Przyjęcie nowych wychowanków
 
 
Opis ceremoniału Ośrodka z wykorzystaniem sztandaru stanowi odrębny dokument.
 
Ośrodek ma wypracowane procedury w sprawnym i bezpiecznym funkcjonowaniu placówki.
 
Ośrodek używa pieczęci urzędowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
 
Wzory pieczęci używanych w Ośrodku:
 
Projekt zmian w statucie przygotowuje Rada Pedagogiczna.
 
Wszelkie zmiany w statucie mogą być wprowadzane uchwałą Rady Pedagogicznej.
 
Statut został zaopiniowany przez organy Ośrodka.
 
Tekst jednolity Statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej został uchwalony
     Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 2/2011 z dnia 13 stycznia 2011r.
 
Niniejszy tekst jednolity Statutu obowiązuje od dnia 13 stycznia 2011r.
 
Statut sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Niniejszy statut został opracowany w oparciu o:
 
Ustawa z dnia 7 września 1991roku o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 256 z 2004r., poz.2572 z późniejszymi zmianami )
 
Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61 z 2001r.,poz.624 z późniejszymi zmianami )
 
Rozporządzenie MEN z dnia 7 marca 2005r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych ( Dz. U. Nr 52, poz. 446 z 2005r. )
 
Rozporządzenie MEN z dnia 7 marca 2005r. w sprawie rodzajów    i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości          i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach ( Dz. U. Nr 52 z 2005r., poz.467 )
 
Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( DZ. U. Nr 83 z 2007r., poz.562 z późniejszymi zmianami )
 
Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej      w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach                       ( Dz. U. Nr 228 z 2010r., poz. 1487 )
 
Rozporządzenie MEN z dnia 18 listopada 2010r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( DZ. U. Nr 46 z  2002r., poz.432 z późniejszymi zmianami )


Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Artur Różański
Dokument z dnia: 27.04.2009
Dokument oglądany razy: 2 541
Opublikował: Artur Różański
Publikacja dnia: 11.04.2011
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl